نکته های خوب در مورد انگلیسی

وبلاگ حاضر در جهت کمک به آموزش زبان است. از بینندگان تقاضا داریم ما را در این راه کمک کنند

قواعد زبان انگلیسی دوم راهنمایی: درس 3

به نام خدا    

  درس سوم

دستور زبان درباره صفت ملكي

  دستور زبان

دستور زبان يا گرامر اين درس درباره «صفت ملكي» مي باشد. «صفت ملكي» كلمه اي است كه قبل از اسم مي آيد و مالكيت را بيان مي كند. شما در اين درس با 's نيز آشنا مي شويد.

  نكته ها :

1.هر صيغه صفت ملكي خودش را دارد. اين صفات براي صيغه هاي مختلف به شرح زير هستند:

صيغه هاي مفرد                    صيغه هاي جمع

I -> my (مال من )            We -> our (مال ما)

You -> your (مال شما)     You -> your (مال شما)

He -> his (مال او)           They -> their (مال آنها) 

She -> her (مال او)

 اين صفات ملكي قبل از اسم مي آيند و مالكيت آن شيء را بر انسان بيان مي كنند. مانند:

My car اتومبيل من

Her watch ساعت او

Our teacher علم ما

Their house خانه آنها 

 2. حالت ديگر بيان مالكيت استفاده از 's مي باشد. 's مالكيت به اسم شخص مي چسبد و بعد از آن نام شيء مورد نظر آورده مي شود. مانند :

Ali's book كتابِ علي

Mina's father پدر مينا 

    هرگاه بخواهيم بپرسيم چيزي مال چه كسي است از كلمه whose در آغاز جمله استفاده مي كنيم. به اين ترتيب كه ابتدا whose سپس نام شيء مورد نظر و سپس فعل is يا are و سپس ضمير آن شيء را مي آوريم. مانند :

Whose car Is that ? آن اتومبيل مال چه كسي است

car شي

is فعل كمكي

that ضميرشی

Whose books are those? آن كتاب ها مال چه كسي است ؟ 

  تمرين

1 – درجاي خالي صفت ملكي مناسب به كار ببريد.

1) Mr Amini has a car …….car is blue.

پاسخ : his

2) Mina's brother has a bag ……bag is brown.

پاسخ : his

3) The students have many books …. Books are in …. Bags.

پاسخ : their – their

  2- براي پاسخ هاي داده شده، با استفاده از كلمه پرسشي whose سؤال بسازيد.

1)………………? My shoes are black.

Whose shoes are black? پاسخ :

2) ……………? Ali's jacket is brown.

Whose jacket is brown? پاسخ:

  3 – با استفاده از صفت ملكي يك جمله جديد بسازيد.

1) They have a ball. It is white.

Their ball is white.

2)you and I have a car. It is red.

Our car is red. پاسخ : 

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم آذر ۱۳۸۸ساعت 0:13  توسط ابوالفضل ایمانی راغب  |