نکته های خوب در مورد انگلیسی

وبلاگ حاضر در جهت کمک به آموزش زبان است. از بینندگان تقاضا داریم ما را در این راه کمک کنند

طرح درس برای سوم راهنمایی: درس 4

                                                               In The Name Of God

Cooperative Learning Lesson Plan

(Students- Teams Academic Divisions   

Lesson:  Four ( patterns ) Grade 3 Guidance school

 

Estimated Time of Lesson:  45 Minutes

Teaching Point:                   Simple Past Tense ( -ed forms )

Pre-assessment Activity:    Some questions about the tenses such as Simple  Continuous Present         

Pre-entry Performance:        Students have taught Past of “ be”: was & were

 


 

Performance Objectives:

A. Content:

a. Students will be able to use the verbs in Simple Past Tense.

b. Students will be know that a past verb form has no auxiliary verb in the affirmative.( e.g. He watched. I played. We studied. )

c. Students will be know that in Negative & questions forms need to use “ did” and “ didn’t”

Examples:

1. They played football at school.

    N. They didn’t play football.

2. Q. Did they play football at school ?

 

B.    Process:

a. Students will give examples, deduce rules, practice correct and justify.

b. Students work in teams, interact, cooperate and work together to solve the problems & exersises.

c. Students will complete worksheets and correct them .( in pairs )

d. Students will take a quiz or a test. ( Individually )

 


 

Materials:          Board, worksheets, CD or Cassette, flash cards or PowerPoint

 


 

 Presentation:

Procedures:

A. Teacher Activities: ( Planning the Lesson )

a. Rank students from highest to lowest based on past performance ( Base Score )

b. Decide on the number of teams: ( a group of four )

c. Prepare:

d. Lesson to teach

e. Worksheets and answers

f. Game / Quiz and Answers

g. Quiz Score sheets

h. Team Recognition Forms

      

B. Teacher and Student Activities: ( Implementing the Lesson )

a. Teacher’s Presentation: ( Instruction )

I. Introduction:

1. Reviewing Previous lesson quickly ( was/were ) and relating it to current lesson.

 2. Presenting, explaining and modeling the skills( The students should be active and deduce the rules themselves whenever possible )

II. Transition to teams:

1. Explain how cooperative learning works and the procedures to be followed.

2. Assign each student to a team.

3. Assign the location in the room for the different teams.

4. Give the procedures for obtaining and turning in materials.

5. Give the time frames

 

III. Team Study and Monitoring:

1. Give each team two copies of worksheets only then two copies of the answer sheets.( So that they work in pairs. )

2. Ask team members to study worksheets and answer sheets to practice and assess their knowledge of the simple past tense.

3.Monitor the students’ work carefully

4.Focus on positive practice :( Praise the team who is working well and show others how they are doing it.

 

 

IV. Individual Testing  / Quiz

1. Each student sits alone for the quiz.

2. Each student has to understand the content and demonstrate his/her understanding.

 

V. Quiz Correction:

Students in different teams correct each other’s quizzes after having received the quiz answer sheets.

 

VI. Team Recognition:

1. Distribute the “ Teams Summary Sheets” on which the Base Scores should be written in advance.

2. Get students to determine individual improvement scores according to the guidelines mentioned on the Team Summary Sheets.

3.Recognize Teams according to the guidelines mentioned on the Teams Summary Sheets as well.

4.Give the different certificates to the “Good Team”, “ Great Team” and “ Excellent Team”

 

VI.Closure:

Review and discuss ( briefly ) the various components of STAD.( Ask students for their opinion to see whether they have liked this method or not.

 

  Homework: “write it  down” ( pages 32-33 )

 


 

  Comment / Self-Evaluation:

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

The Simple Past Tense ( source: Practical English Usage; Michael Swan )

 

1. Use:

We use the simple past for many kinds of past events: short, quickly finished actions and happenings, longer situations, and repeated events.

     Example:  I cleaned the room yesterday.

                     They watched TV last night.

2. Forms( regular verbs )  

 Affirmative Question      Negative

I worked.

You worked.

He/she/it worked.           etc

Did I work?

Did you work ?

Did he/she/it work ?       etc

I did not work

You did not work

He/she/it did not work.    etc

     ( contracted negatives : I didn’t work, you didn’t work etc.  ) 

 

3.Pronunciation of –ed

The regular past ending –ed is pronounced as follows:

a: /d/ after vowels and voiced consonants ( except /d/ )

played   combed  listened  cleaned

 

b: / t / after unvoiced consonants( except /t/ )

  asked    helped     watched    washed 

 

c: / Id / after /d/ and / t/

    needed          wanted        waited

 

4. Spelling of regular affirmative past tense forms

 

Most of regular verbs:

Add –ed:(work   worked)   (play    played)      (clean       cleaned)     (rest        rested)

Verbs ending in –e:

Add – d:       (close           closed)       (arrive          arrived)

 

Verbs ending in one stressed vowel + one

Consonant( except w and y ):

Double the consonant and add –ed:        (shop            shopped)

 

Verbs ending in consonant + -y :

Change y to i and add –ed:  (study            studied)

But ( vowel + -y ):   play             played

 


 

  Worksheet:

 

       Use the verbs in parentheses in the correct form.

 

1. Maryam ……………….  ( study ) English last night.

2. The boys ……………..  ( help   ) me at school yesterday.

3. Parviz  and I …………..   ( walk  ) to school yesterday morning.

4. He didn’t ………………  ( wash  ) the car two hours ago.

5. Did you   ………………  ( rest    ) after school ?

6. We ………………  ( enjoy  ) the cartoons last Friday.

7. What  did she …………  ( watch  ) yesterday? – TV.

8. Amir ………………  ( close   ) the doors.

9. I  ………………  ( listen   ) to the news last night.

10. Amir and I ……………  ( play    )  ping-pong yesterday.

 


 

 Quiz:

Complete the sentences:

 

1.I listen to the news every day.                                         I …………..   to the news yesterday.

2.       Did you want that book?                                    Yes, I …………….  It.

3.       What did Mina wash last night?                               She ………………  the dishes.

4.       Did Mr. Irani walk to school?                             No, he ……………… walk to school.

5.       Did Amir visit his father yesterday?                 No, he ……………   his brother.

+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم دی ۱۳۸۸ساعت 23:0  توسط ابوالفضل ایمانی راغب  |