نکته های خوب در مورد انگلیسی

وبلاگ حاضر در جهت کمک به آموزش زبان است. از بینندگان تقاضا داریم ما را در این راه کمک کنند

نمونه سوال و گرامر زبان انگلیسی پیش دانشگاهی: درس 1

In the Name of God

"دوره پيش دانشگاهي "

 درس اول :

الف: مهارت هاي خواندن

لغات كليدي: نشانه ها   -.  ..( )

1. يكي از مهارت هاي خواندن، توجه به عناوين پاراگراف هاي متن (paragraph Headings) است. نويسنده «در متون بلند» براي راهنمايي كردن خواننده از عناوين استفاده مي نمايد. عناوين، متن را به قسمت هاي كوچك تر تقسيم نموده و به خواننده كمك مي كند تا اطلاعات خاص را سريعتر بيابد.

2. يكي ديگر از مهارت هاي خواندن، پي بردن به معناي كلمات ناآشنا، از طريق توجه به نشان (cues) موجود در متن است. در بعضي متون نويسنده از طريق معني كردن (defining) يا بيان مجدد مفاهيم  (restating) با استفاده از علائم نشانه گذاري ( punctuation marks) تلاش مي كند مفاهيم مشكل را براي خواننده آسان كند.

3.(  لغات كليدي جهت تعريف)

اين لغات از قبيل refers to – what this means as – meaning – means – are – is و   

 is/are defined به معناي هست – معني مي دهد – رجوع مي دهد به ، مي باشد. مانند :

The heart is the organ inside your chest that sends blood around your body. 

4. (استفاده از كلمات يا عبارات نشانه اي)

از اين كلمات يا عبارات مي توان that is , in other words – or با علامت i.e. را ذكر كرد كه به معناي يا – به عبارت ديگر و بدين معني است، مي باشد . مانند:

The exercise should be more reasonable, i.e. lighter.

ورزش بايد منطقي تر باشد يعني (i.e.) سبك تر. 

 5. (استفاده از نشانه هاي علامت گذاري جهت تعريف يا بيان مجدد)

از اين نشانه ها مي توان كاما (,) – خط تيره ( - ) و پرانتز ( ) را ذكر كرد.

مانند مثال زير كه داخل پرانتز معني كلمه skull توضيح داده شده است.

Doctors say he has broken his skull (the bony part of the head that protects the brain)

پزشكان مي گويند او جمجمه اش شكسته است.( قسمت استخواني سر كه از مغز محافظت مي كند )

 ب: دستور زبان (گرامر)

مبحث گرامري اين درس ( adverbial clauses) يا همان (قضاياي قيدي) مي باشد، كه در زير به توضيح در مورد آن مي پردازيم.

1. به يك گروه از كلمات مرتبط به هم كه يك فعل و يك فاعل دارد clause يا عبارت مي گويند.

adverbial clause  2  يا عبارت قيدي عبارتي است كه به عبارت اصلي يا main clause متصل مي شود و كار آن مانند يك قيد است كه اطلاعاتي اضافي در مورد زمان ، مكان ، رفتار و غيره را از اتفاقي كه افتاده به ما مي دهد.

 conjunction 3يا حرف ربط كلمه اي است كه دو قسمت يك جمله را به هم متصل مي كند.

4. كلمات (when) به معناي وقتي كه (As) به معناي زماني كه يا چون كه ) (since به معناي چونكه يا از وقتي كه و (whether……….or) به معناي چه ..........و يا ) كلماتي ربط دهنده هستند كه با يك سري كلمات همراه شده و عبارت قيدي را مي سازند و به عبارت اصلي متصل مي كنند.

 when): 5)وقتي كه: كلمه ربطي است كه اگر كاري بعد از كار ديگر اتفاق بيفتد از آن استفاده مي كنيم. گاهي از اين كلمه ربط جهت اتصال دادن دو كار كه در يك زمان اتفاق مي افتند نيز استفاده مي كنيم. به مثال زير توجه كنيد:

Some people change their habits when they get older.

بعضي از مردم وقتي كه پيرتر مي شوند عادت هايشان را تغيير مي دهند.

as): 6)زماني كه : در چند نوع عبارت قيدي به كار مي رود كه عبارت اند از :

براي بيان زمان : اگر دو چيز در يك زمان رخ دهند.

براي بيان دليل : زماني كه بخواهيم دليل چيزي را بيان كنيم و كلمه معادل آن because مي باشد.

براي بيان نسبت : به معناي (در همان دوره زماني) مانند as people get older

براي بيان مقايسه : مانند به سرعتي كه شما مي توانيد as fast as you can

 since):6 چونكه) براي بيان دليل و علت به كار مي رود، اما در بعضي از عبارت هاي since به معناي از وقتي كه ، نيز به كار مي رود. به مثال هاي زير توجه كنيد.

Since I didn’t feel well, I didn’t go to party last night.

Since:حرف ربط

Since I didn’t feel well:عبارت قيدي

I didn’t go to party last night:عبارت اصلي

من ديشت به مهماني نرفتم چون حالم خوب نبود.

I have been living in Tehran Since I was fourteen.

I have been living in Tehran:عبارت اصلي

Since:حرف ربط

Since I was fourteen:عبارت قيدي

من اززماني كه چهارده ساله بودم در تهران زندگي كرده ام.

whether …. Or) : 8چه ...... و يا ): ارتباط دهنده اي است كه در عبارت هاي قيدي به كار مي رود و بيانگر آن است كه (نه اين موضوع مهم است و نه آن يكي) و نتيجه در هر صورت يكي است به مثال زير توجه كنيد:

You'll have to finish your work whether you like it or not.

You'll have to finish your work:عبارت اصلي

whether - or:حرف ربط

you like it or not:عبارت قيدي

شما مجبوريد اين كار را تمام كنيد چه آن را دوست داشته باشيد و چه دوسته نداشته باشيد 

  اكنون به چند مثال ديگر از عبارت هاي قيدي توجه كنيد.

 AS I was getting off the bus I saw Mary waiting for me.

I started learning English since I was 6 years old.

I couldn’t join you since I was ill.

Mary was eating dinner when we arrived home.

Doctor should visit you whether you like or not.

You can enjoy exercising whether you are young or old. 

  نقش جمله

جمله ها چه به طور مجزا و چه در متن نقش هاي متفاوتي دارند. در زير شما با دو نقش زباني آشنا مي شويد.

Describing) . 1)وصف كردن: هنگام توصيف كردن نويسنده سعي مي كند اطلاعاتي را در مورد اشخاص، چيزها، مكان ها، فعاليت ها به خواننده بدهد. معمولاً د ر اين نوع توصيف كردن يكي از شكل هاي فعل to be با يك يا چند صفت همراه اسم بيان مي شود . مانند :

The heart is the strongest muscle in your body.

Explaining) .2 )توضيح دادن: نويسنده سعي مي كند تا با آوردن دليل يا ذكر جزئيات يا توضيح دادن در مورد چيزي يا مطلبي ، درك و فهم آن را براي خواننده آسان تر كند. مانند :

Exercise is important because it makes people's bodies and minds healthy. 

  تمرين :

پاسخ صحيح را از ميان گزينه ها انتخاب كنيد.

1. I have not seen Mary …….she left here with her husband.

1) when           2) as             3) since                 4) whether

2 . ……… The weather was not fine, we couldn’t go waling.

1) when            2) whether         3) neither      4) as

3 . Exercise is good for you …..you are fat or thin.

1)as                  2)since               3) when         4) whether

4. ……..you aren’t able to answer, we may ask some one else.

1) keep             2) keeping           3)kept           4) keeps

5…….. you aren’t able to answer, we may ask some one else.

1) since            2) whether         3) when          4) or

6. she can touch her toes easily. It means she is very……..

1) flexible        2) reasonable     3) reliable      4) active

7. Having food with a lot of ……causes people extra weight.

1) nutrients      2) fat               3) water           4) vitamins

8. when we breathe we take air into our …….and send it cut again.

1) muscles        2) vessels          3) heart          4) lungs

9 – He has a high opinion of himself. He is ….of himself.

1) perfect       2) efficient        3) proud         4) reliable

10 . Aerobic exercise helps the heart …..more oxygen to the muscles.

1) send           2) to sent           3) sent         4) sending 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم مهر ۱۳۸۸ساعت 23:42  توسط ابوالفضل ایمانی راغب  |